ANVÄNDARVILLKOR

Användarvillkor

Dessa villkor gäller för loddo.se (hemsidan), och den prenumerationstjänst som erbjuds på hemsidan (prenumerationen). Genom att använda hemsidan eller ansöka om prenumeration via hemsidan godkänner du (Kunden) villkoren och accepterar att vara bunden av dem. Skriv gärna ut en kopia för referensändamål. Läs noga igenom dessa villkor. Om du inte accepterar villkoren kan du inte ansöka om prenumeration från hemsidan. Läs även vår integritetspolicy .

1. Information om Loddo AB
Loddo AB
Organisationsnummer: 559073-7614
Adress: Dalagatan 22, 113 24 Stockholm
E-post: kontakt@loddo.se
Momsregistreringsnummer: SE559073761401
Styrelsens säte: Stockholm

2. Ansökan
I. Kunden måste vara minst 18 år för att ansöka om prenumeration. Kunden kan endast träffa avtal om prenumeration om leveransadressen är i Sverige och endast en prenumeration per person.
II. Företaget bekräftar en mottagares prenumeration genom att skicka ett meddelande till den e-postadress som angivits. Avtalet mellan Kunden och Företaget sluts dock först när Företaget i ett nytt e-postmeddelande bekräftar att en produkt kommer att skickas till Kunden.
III. Avtalet om prenumeration innebär att Kunden får leverans av en produkt till den angivna adressen. Produkten består vanligtvis av flera olika varor som levereras i en särskild paketlösning/box.
IV. Företaget förbehåller sig rätten att avstå från att träffa avtal med Kunden utan angivande av skäl.

3. Priser
I. Med undantag för uppenbara felskrivningar gäller de priser/kostnader som anges på hemsidan. Priserna anges inklusive mervärdesskatt och i svenska kronor (SEK).
II. Priset för prenumerationen består av en återkommande periodisk avgift (i samband med att boxen levereras). De priser och betalvillkor som gäller för Kundens prenumeration anges på hemsidan i samband med Kundens ansökan.
III. Priser kan komma att ändras. Med undantag för vad som anges i punkt 6.3 är Kunden bunden till de priser som gällde vid den tidpunkt man ansökte om prenumerationen, såvida inte Företaget meddelar Kunden om prisändringar och Kunden inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar Företaget om att denne inte accepterar sådana ändrade villkor varvid prenumerationen omedelbart ska upphöra.

4. Betalning
I. Kunden förbinder sig genom prenumerationen att betala avgiften fram till att prenumerationen sägs upp.
II. Avgiften utgår i samband med att prenumerantens box levereras. Om din ansökan inte beviljas (se punkt 2.4) kommer det emellertid inte att utgå någon avgift.
III. Betalning ska ske genom det kredit- eller betalkort (Visa, Mastercard) som Kunden godkänt att Företaget får debitera avgifterna från utan ytterligare godkännande fram till dess Kunden avslutar eller byter betalningssätt via dennes konto på hemsidan eller genom att skicka ett meddelande till kontakt@loddo.se (med tillägg av den tid som Företaget skäligen kan kräva för att hinna åtgärda debiteringen).
IV. Betalning kan även ske med av Företaget utställd voucher eller presentkort (enligt villkoren för vouchern eller presentkortet).
V. Företaget förbehåller sig rätten att låta göra en kreditupplysning på Kunden.

5. Leveranstider
I. Under förutsättning att prenumerations-tjänsten är aktiverad och Kunden har beställt sin prenumeration kommer boxen inom ca. 4-6 veckor. Beräknad leveranstid anges i meddelandet om att produkten har skickats eller kommer att skickas till Kunden.
II. Om produkten tar slut förbehåller Företaget sig rätten att inte leverera någon produkt den aktuella perioden. Det kommer i så fall inte heller att utgå någon avgift för den månaden.

6. Uppsägning och automatisk förlängning
I. Både Kunden och Företaget får när som helst, utan angivande av skäl, säga upp prenumerationen.
II. Kunden säger upp prenumerationen via sitt konto på hemsidan eller genom att skicka ett mail till kontakt@loddo.se. Företaget säger upp prenumerationen genom att skicka en uppsägning till den e-postadress som finns registreras på hemsidan.
III. Om prenumerationen inte har sagts upp senast 14 dagar efter Kunden erhållit sin sista leverans, förlängs prenumerationen automatiskt (exklusive eventuella rabatter). Detta gäller dock inte för prenumerationer som endast omfattar en leverans.

7. Ångerrätt
I. Kunden får enligt lag ångra sig inom 14 dagar (”Ångerfristen”) från den dag kunden tar emot den första produkten i sin prenumeration. Ångerfristen ska dock alltid omfatta minst sju arbetsdagar.
II. Kunden får utöva sin ångerrätt endast om produkten hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte om produkten har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till Kunden.
III. Kunden utövar ångerrätten genom att kontakta Företaget inom ångerfristen och på egen bekostnad återsända produkten till Företaget. Kunden kan kontakta Företaget genom att skicka ett meddelande till kontakt@loddo.se. Produkten kan återsändas till följande adress: Loddo AB, Dalagatan 22, 113 24 Stockholm.
IV. Om kunden utnyttjar sin ångerrätt betalar Företaget tillbaka vad Kunden har betalt för produkten i enlighet med Företagets återbetalningspolicy (se punkt 9 nedan).
V. Information om Kundens lagstadgade ångerrätt lämnas även i samband med meddelandet om att en produkt har skickats eller kommer att skickas till Kunden.

8. Reklamation
Om en produkt är felaktig kan Kunden inom skälig tid reklamera produkten och få instruktioner om hur man kan returnera den. Reklamationen kan lämnas genom att skicka ett meddelande med beskrivning av felet till kontakt@loddo.se. Återbetalning för felaktig vara sker i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 9 nedan).

9. Återbetalningspolicy
I. Om Kunden lämnar tillbaka en produkt till Företaget för att Kunden har utövat sin ångerrätt (se punkt 7 ovan), kommer Företaget att genomföra återbetalning snarast och senast inom 30 dagar från den dag då Företaget tagit emot produkten. Företaget kommer då att betala tillbaka priset för Produkten. Man får emellertid själv bära kostnaden för att återsända Produkten till Företaget (se punkt 5.3).
II. Om man lämnar tillbaka en Produkt till Företaget av något annat skäl (t.ex. för att Kunden anser att produkten är felaktig) kommer Företaget att undersöka den återlämnade produkten och meddela Kunden om återbetalning via e-post inom skälig tid. Företaget genomför vanligen återbetalningen så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från den dag Företaget mottagit den reklamerade produkten. Företaget kommer därmed att betala tillbaka priset för produkten samt de skäliga kostnader Kunden haft för att återsända produkten till Företaget.
III. Företaget betalar vanligen tillbaka pengar till Kunden med samma metod som Kunden använde för att betala till Företaget.

10. Ansvar
Om Kunden är konsument regleras Företagets ansvar för produkterna i konsumentköplagen (1990:932). I övrigt ansvarar Företaget bara för brott mot dessa företagsvillkor och bara till ett sammanlagt belopp motsvarande Kundens avgift för Prenumerationen, såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Begränsningarna gäller inte i den del de skulle inskränka Kundens rättigheter enligt tvingande författning.
Det åligger Kunden att tillse så att alla uppgifter som lämnats till Företaget är korrekta och att dessa hålls uppdaterade. Företaget åtar sig inget ansvar för skada som åsamkats Kunden på grund av felaktig information om Kunden. Om paket ej kan levereras på grund av bristfällig information från Kunden debiteras en administrationskostnad, för närvarande 99 kr.

11. Ej uthämtade paket
Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnaderna för den hantering som uppstår vid ej uthämtade paket (returfrakt, expeditionskostnad etc). Därför tar vi ut en avgift om 99 kr om ett paket ej hämtas ut. Försändelsen ligger hos postombudet i 14 dagar innan den returneras till oss. Ej uthämtat paket återbetalas ej.

12. Befrielsegrunder
Om fullgörandet av Företagets åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Företaget inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad författning, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa Kundens rättigheter enligt konsumentköplagen eller annan tvingande författning.

13. Tredjepartswebbplatser
Hemsidan kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av en av Företagets samarbetspartners, annonsörer eller koncernbolag eller av annan tredje part. Observera att Företaget inte ansvarar för innehållet på sådana webbplatser eller för de varor eller tjänster som erbjuds där.

14. Mobila erbjudanden
Företaget förbehåller sig rätten att använda Kundens information för att förse Kunden med relevanta och personliga erbjudande från Företagets samarbetspartners.

15. Meddelanden
Meddelanden till Företaget ska skickas till kontakt@loddo.se. Meddelanden till Kunden skickas till den e-postadress eller postadress som Kunden angivit eller publiceras på hemsidan.

16. Immateriella rättigheter
I. Företaget eller dess licensgivare äger alla immateriella rättigheter till hemsidan och allt material som publiceras på hemsidan. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls.
II. Kunden får för personligt bruk skriva ut en kopia och ladda ned utdrag av sidor på hemsidan. Kunden får däremot inte använda någon del av Företagets upphovsrättskyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från Företaget eller från vår licensgivare.
III. Genom prenumerationen ger Kunden Företaget en oåterkallelig rätt att citera från de kommentarer angående Företaget, produkterna eller prenumerationen som Kunden lämnar på webbplats, blogg eller socialt medium och använda citaten på hemsidan, på sociala medier och i annan marknadsföring.

17. Tillägg och ändringar
Företaget har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar av dessa villkor. Kunden är bunden till de villkor som gällde vid den tidpunkt Kunden ansökte om prenumerationen, såvida inte Företaget meddelar Kunden om ändringar av tillägg och Kunden inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att Kunden inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid prenumerationen omedelbart ska upphöra).

18. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter
Kunden får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt prenumerationen utan Företagets föregående skriftliga samtycke. Företaget får dock överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt prenumerationen när som helst under prenumerationsperioden.

19. Tillämplig lag och tvist
Dessa villkor och prenumerationen ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor eller prenumerationen ska avgöras av allmän domstol. Tvist kan även prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), i den mån nämnden är behörig och tvisten lämpar sig för nämndens prövning. ARN:s beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

20. Övrigt
Loddo AB står inte för transport (t ex. bilersättning) till och från utlämningsstället.